فهیمه باروتچی

همدانمتولد 23 دی 1361
فهیمه باروتچی بازیگر،، معلم و کارشناس ارشد تاتر عروسکی دانشگاه_تهران و مدرس دانشگاه پارس است.

فیلم‌های فهیمه باروتچی