Simran Sehajpal

هند
سایمرن سهاجپال بازی در فیلم های روپیندر گاندی 2: رابین هود (2017)، پاتا پاتا سینگان دا وایری (2015) و داکوآن دا موندا (2018) در پرونده هنری خود دارد.

فیلم‌های Simran Sehajpal