عبدالحلیم تقلبی

خرمشهرمتولد 1351
بازیگر و نویسنده است. او مدرک کاردانی کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز دارد.

فیلم‌های عبدالحلیم تقلبی