Joseph Poliquin

جوزف پولیکین قبل از بازیگری زندگیش را به عنوان یک میسیقی دان می گذراند و یک جمله معروف دارد: فیلم سازی با یک داستان شروع می شود. از آنج ا به شما بستگی دارد که آن را واقعی کنید.

فیلم‌های Joseph Poliquin