Rob Dubar

راب دوبار با بازی در فیلم The Survivalist (2021) به شهرت رسیده است.

فیلم‌های Rob Dubar