صالح ملک تبار

بابل
صالح ملک تبار بازیگر شهرستانی فیلم پیله و پروانه در بخش بلند داستانی به گویش بابلی است.

فیلم‌های صالح ملک تبار