فاطمه ملک تبار

بابل
فاطمه ملک تبار بازیگر شهرستانی فیلم پیله و پروانه در بخش بلند داستانی به گویش بابلی است.

فیلم‌های فاطمه ملک تبار