Scoop Wasserstein

آمریکا
اسکوپ واسرشتاین تهیه کننده و نویسنده است که با فیلم های موثر (2010)، برهنه بهترین مبدل است و ربوده شده (2012) شناخته شده است.

فیلم‌های Scoop Wasserstein