هستی دلیر

تهران
هستی دلیر بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون سین مثل سبزه فعالیت داشته است.

فیلم‌های هستی دلیر