فرميسک سليمانی

سنندج
فرميسک سليمانی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم برایت انار دان کرده بودم حضور داشته است.

فیلم‌های فرميسک سليمانی