محمد سلطنت

سنندج
محمد سلطنت بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم برایت انار دان کرده بودم حضور داشته است.

فیلم‌های محمد سلطنت