فرزاد بابا احمدی

فرزاد بابا احمدی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون تمتع حضور داشته است.

فیلم‌های فرزاد بابا احمدی