Charles Henry Smith

آمریکا
چارلز هنری اسمیت بازیگر اهل آمریکا بود. او در فلینت، میشیگان به دنیا آمد. او نقش های قابل توجهی در فیلم Shop on the corner و major and minor داشت.

فیلم‌های Charles Henry Smith