Gerry Robert Byrne

آمریکا
گری رابرت بیرن تهیه کننده، مدیر تولید، بازیگر اهل آمریکا است. او بیشتر برای بازی در فیلم های مردم در برابر لری فلینت، مردی در ماه، دار و دسته های نیویورک، کوهستان بروکبک، و آفتاب ابدی ذهن پاک شناخته شده است.

فیلم‌های Gerry Robert Byrne