Kirsty Averton

آمریکامتولد 1986
کریستی آورتون برای بازی در فیلم های سردار اودهام (2021)، چه اتفاقی برای دوشنبه (2017) و فریب (2021) به شهرت رسیده است.

فیلم‌های Kirsty Averton