آرش اسبقی

شهر میاندوآبمتولد 1344
آرش اسبقی وی عضو سینما اندیشان پارسیان می باشد. او با بازی در فیلم عصر روز دهم در نقش افسر آمریکایی وارد دنیای سینما شد. وی به زبان های ژاپنی، انگلیسی، ترکی و همچنین برنامه نویسی کامپیوتر تسلط دار

فیلم‌های آرش اسبقی