جابر سلامی زاده

از آثار جابر سلامی زاده میتوان به فیلم اسکادران عشق و آتش در خرمن اشاره کرد.

فیلم‌های جابر سلامی زاده