عباس قاجار

متولد ۲۱ تیر ۱۳۲۱
عباس قاجار بازیگر سینما اهل ایران است. وی مدیریت سینماهای جمهوری، شهرفرنگ و شهر قصه را به عهده داشته‌است.

فیلم‌های عباس قاجار