عباس حیدری

ساوهمتولد ١٣٢٨
عباس حیدری متولد ١٣٢٨ متولد شهر ساوه مي باشد، یک بازیگر و دستيار فيلمبردار اهل ایران است. متاسفانه در مورخ ١٤٠٠/١١/٢٥ در تهران دار فاني را وداع نمودند و پيكر پاك ايشان در بهشت زهرا قطعه ٣١٠ به خاك سپرده شدند.

فیلم‌های عباس حیدری