سام قریبیان

نیویورکمتولد 13 دی 1358

فیلم‌های سام قریبیان