پوستر فیلم  زنگ ها

زنگ ها

محصولایران
فیلم «زنگ ها» درباره تلفن‌ های مشکوکی است که در شهری به صورت نامشخص با شهروندان تماس گرفته می شود و با پاسخ شهروندان به تلفن ها از سوی شخص یا اشخاصی نامعلوم به مرگ تهدید می‌ شوند.