پوستر فیلم  هراس

هراس

محصولایران
فیلم «هراس» درباره شخصی به نام «ابراهیم» است که همراه با دوستش «رضا» و چند رزمنده دیگر بعد از بمباران شیمیایی یکی از روستاهای مرزی، به یکی از مقرهای نیرو های عراقی در منطقه نفوذ کرده و از هدف بعدی بمباران شیمیایی مطلع می شوند، حالا آن ها فرصت دارند تا یک شبانه روز آن منطقه را تخلیه و آماده دفاع باشند.
شهریار بحرانی
محسن صابری