پوستر فیلم  آرزوهای زمین

آرزوهای زمین

محصولایران
فیلم «آرزوهای زمین» داستان معلم جوانی است که در روزی از مراسم شاهنامه خوانی به روستایی وارد می شود و در آشنایی او با اهالی روستا، به عشق دختر جوانی به یک چوپان پی می برد.