پیشونی سفید 3
بستن
پوستر فیلم  پیشونی سفید 3

پیشونی سفید 3

محصولایران
فیلم «پیشونی سفید 3» ماجرا با به دام افتادن پیشونی سفید توسط «اختاپوس» آغاز می شود و قهرمان داستان یعنی «میمون» به جنگ اختاپوس می رود.