پوستر فیلم  دادستان

دادستان

محصولایران
فیلم «دادستان» داستانی واقعی از «ولی حاجی قلی زاده» دادستان شهرستان خوی است. او درگیر پرونده ای می شود که جنبه فرا استانی پیدا کرده و رأی نهایی آن با اشد مجازات صادر شده است. اما وکیل پرونده سعی می کند با تطمیع، رشوه و حتی تهدید، دادستان را از اجرای حکم باز دارد و حکم اعدام را به تأخیر بیندازد. دادستان که خود را به اجرای عدالت متعهد می داند، نه تنها حکم را لغو نمی کند بلکه با پیگیری های عدالتخواهانه خود، متوجه تلاش های غیر قانونی وکیل و پرونده فساد مرتبط دیگری می شود.
حامد خیری مطلق
علی دادرس
مهدی گورنگی