پوستر فیلم  تقاطع

تقاطع

محصولایران
فیلم «تقاطع» در مورد دکتر «مینو رحمانی» متخصص زنان و زایمان است. او پس از گذشت سال ها از مرگ شوهرش، به فکر ازدواج مجدد افتاده است. او نگران اوضاع تنها فرزندش امیر است که بیشتر اوقات خود را با یکی از دوستانش به نام پدرام می گذراند. یک شب امیر و پدرام برای وقت گذرانی و شب نشینی از خانه خارج می شوند اما بروز سانحه ای در یک تقاطع باعث تغییر سرنوشت آن ها و آدم های دیگری می شود.