پوستر فیلم  مدرک جرم

مدرک جرم

محصولایران
فیلم «مدرک جرم» به زمان پیش از انقلاب باز می گردد. در هنگام بازدید نخست‌ وزیر از شهرداری، عده‌ ای از کارمندان با وی عکس یادگاری انداخته‌ اند. عده‌ ای زمین خوار و دلال که پس از انقلاب، به عکس مزبور دست یافته‌ اند. یکی از کارمندان به نام «نعمت خادم زاده» را تهدید می‌ کنند تا در معامله غیرقانونی زمین به آن ها کمک کند در غیر این صورت، عکس را در اختیار «هیئت پاکسازی» قرار خواهند داد.