پوستر فیلم  والتر

والتر

محصولآمریکا
انیمیشن کوتاه «والتر» داستان یک وزغ تنها است که با دوچرخه خود، با چند بطری از صحرا می گذرد. ناگهان دوچرخه او خراب می شود اما وزغ دست از تلاش برای جستجوی آب برنمی دارد.
Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta