پوستر فیلم  نان شب

نان شب

محصولایران
فیلم «نان شب» داستان زندگی یک مکانیک سیار را از شب تا صبح روایت می کند. او در اتوبان و در حین انجام کار با افراد مختلفی مواجه می شود.
حمید محمدی
حمید امینی