پوستر فیلم  ماجراجویان جزیره

ماجراجویان جزیره

محصولانگلیس
فیلم «ماجراجویان جزیره» «Swallows and Amazons» درباره چهار نوجوان است که می خواهند در یک جزیره با رقیبان خود به جنگ بپردازند و این کار را به عنوان دو گروه دزد دریایی انجام می دهند. اما در این میان باعث به هم خوردن آرامش مرد مرموزی می شوند. در این فیلم «Bobby McCulloch» و «Dane Hughes» بازی کرده اند.
Philippa Lowthorpe
Ilan Eshkeri
David Thrasher