پوستر فیلم  جزیره رنگین

جزیره رنگین

محصولایران
فیلم «جزیره رنگین» اقتباسی آزاد از فعالیت دکتر «احمد نادعلیان» در جزیره هرمز است. او یک هنرمند محیطی است که چند سال پیش به آن جزیره رفت، بیغوله ای ویران را خرید و آن را به موزه‌ ای برای نمایش آثار هنری بومی مردم جزیره تبدیل کرد.
خسرو سینایی
خسرو سینایی
خسرو سینایی