پوستر فیلم  در جستجوی قهرمان

در جستجوی قهرمان

محصولایران
فیلم «در جستجوی قهرمان» داستان یک دانشجوی رشته سینما به نام «وحید» است که در جستجوی انتخاب موضوع برای نوشتن یک فیلمنامه است. او در خلال نوشتن فیلمنامه جنگی، از همسرش می شنود که موضوعاتی که در این فیلمنامه عنوان کرده تفاوت های زیادی با جنگ در ایران دارد.