پوستر فیلم  به اضافه مستند

به اضافه مستند

محصولایران
برنامه ترکیبی «به اضافه مستند» با اجرای «امین قدمی» در هر قسمت مستندهای برگزیده، موفق و دیده نشده در حوزه های مختلف فکری و اجتماعی را پخش می کند، و با منتقدان و مهمانان برنامه به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محسن کریمیان
یاسر فریادرس