پوستر فیلم  توبه نصوح

توبه نصوح

محصولایران
فیلم «توبه نصح» داستان فردی به نام «لطف علی خان» است. لطف علی روزی سکته می کند و می میرد، اما هنگام دفن وی اطرافیان او متوجه می شوند که او زنده است و در این بین اتفاقاتی رخ می دهد.