پرچم های قلعه کاوه
بستن
پوستر فیلم  پرچم های قلعه کاوه

پرچم های قلعه کاوه

محصولایران
فیلم «پرچم های قلعه کاوه» داستان قسمتی از حمله مغولان به ایران است. اهالی روستایی مرزی در ایران در آستانه برگزاری جشنی هستند ولی به دلیل حمله مغول مجبور به کوچ می شوند.