آدم برفی
بستن
پوستر فیلم  آدم برفی

آدم برفی

محصولایران
فیلم «آدم برفی» داستان آقا عباس خاکپورکه قصد سفر به آمریکا دارد به ترکیه می‌ رود تا ویزای آمریکا را بگیرد. او چهار بار و با قیافه‌ های مختلف به سفارت آمریکا مراجعه می‌ کند، اما موفق به اخذ ویزا نمی‌ شود. پس از مدتی او در دام چند ایرانی می‌ افتد.