پوستر فیلم  آهوی پیشونی سفید 2

آهوی پیشونی سفید 2

محصولایران
فیلم «آهوی پیشونی سفید 2» به کارگردانی «سید جواد هاشمی»درباره یک اختاپوس است که از درون یک غار امورات قلعه را فرمان روایی می‌ کند. او برای به دام انداختن آهو ها و نوشیدن عصاره تن آن‌ ها بلبله را به خدمت گرفته‌ است، اما آهو ها با نقشه پیشونی‌ سفید از قلعه فرار می‌ کنند. از سوی دیگر، مادر آهوی پیشونی‌ سفید برگشته تا آهو را از سالار، یعنی پدر خوانده‌ اش، پس بگیرد و پیشونی‌ سفید به دلیل رنجش از سالار، می‌ خواهد نزد مادرش باز گردد.