پوستر فیلم  سوریه پرونده یک بحران

سوریه پرونده یک بحران

محصولایران
مستند سریالی «سوریه پرونده یک بحران» در سیزده قسمت از سال های 2011 الی 2018 شروع بحران سوریه را در هر قسمت نشان می دهد و آن ها رو مورد بررسی قرار می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی