پوستر فیلم  برندگان کوچک

برندگان کوچک

محصولژاپن
انیمیشن «برندگان کوچک» داستان «گو» و «رتسو» دو برادر مسابقه دهنده است ​​که به صورت مداوم با هم رقابت دارند. یک روز پس از یک مسابقه، دکتر «تسوچیا» رئیس کارخانه مسابقه «تسوچیا» دو ماشین سفارشی مخصوص به آن ها می دهد و به آن ها توصیه می کند که وارد مسابقات Mini 4WD شوند. با ورود آن ها به این مسابقات چالش هایی واقعی در انتظار آن ها است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر