پوستر فیلم  سرتو بدزد رفیق

سرتو بدزد رفیق

محصولایران
فیلم «سرتو بدزد رفیق» روایتگر مزرعه‌ ای سرسبز است که در آن الاغی قهوه‌ ای در تنهایی و افسردگی زندگی می کند، تا این که صاحبش، الاغ دیگری را به عنوان همسر برای او می آورد.