پوستر فیلم  بدوک

بدوک

محصولایران
فیلم «بدوک» ماجرا پس از خشکسالی در روستایی در سیستان و بلوچستان که تنها «حیدر» با دو فرزند خردسالش و «جعفر» و «جمال» در روستایی باقی مانده اند. حیدر با ریختن چاه آبی که در حال حفرش بود کشته می‌ شود. جعفر و خواهر کوچکش جمال پیاده به سوی شهر می‌روند. در راه راننده‌ ای آن ها را پیدا کرده و به یک قاچاقچی به نام «عبدالله»می‌ فروشد.