پوستر فیلم  بی جانشین

بی جانشین

محصولفرانسه
فیلم «بی جانشین» داستان دکتری باتجربه به نام «ژان پیر» است که در منطقه سکونتش همه مردم را به خوبی مداوا کرده و همه روی او حساب می کنند. حالا او مریض شده و دکتر جوانی برای مداوای او آمده است.
Thomas Lilti
Emmanuel BarrauxAgnès Vallée
Thomas LiltiBaya Kasmi
Christel Dewynter