پوستر فیلم  زندگی الکتریکی لوئیس وین

زندگی الکتریکی لوئیس وین

محصولانگلیس
فیلم «زندگی الکتریکی لوئیس وین» «The Electrical Life of Louis Wain» روایت زندگی واقعی هنرمندی به نام «لوئیس وین» است که در اواخر قرن نوزدهم به دلیل آثار های هنری اش از نقاشی گربه ها، شهرت جهانی پیدا کرده است.
فیلم‌های پیشنهادی
Will Sharpe
Simon Stephenson
Arthur Sharpe
Selina Macarthur