پوستر فیلم  دزد و پری

دزد و پری

محصولایران
فیلم «دزد و پری» به کارگردانی «حسین قناعت» درباره فردی به نام آقای «ابطحی» است. او پیرمرد نظامی بازنشسته‌ ای است که به درخواست دخترش نوشین که در شرایط اضطرار قرار گرفته، اداره مهد کودکش را برای یک روز قبول می کند. بچه های مهد که تصور می‌ کنند جایگزین مربی دوست‌ داشتنی شان شده او را در مخمصه‌ هایی می‌ اندازند.