پوستر فیلم  ابر ماشین ها

ابر ماشین ها

محصولآمریکا
بدون شک ماشین های بزرگ امروزی مانند هواپیما و کشتی باعث تغییرات بزرگی در پیشرفت بشریت بوده اند. این «ابر ماشین ها» از زمانی که به وجود آمده اند توانایی های ما را در گسترش و تولید افزایش داده اند. این مستند ما را با نحوه ساخت و کارایی این ماشین ها آشنا می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر