پوستر فیلم  در جستجوی قطعه گمشده

در جستجوی قطعه گمشده

محصولایران
فیلم «در جستجوی قطعه گمشده» داستان زندگی یک خانواده ایرانی را روایت می کند که دچار چالش ها و اتفاقات مختلفی می شوند.