پوستر فیلم  داستان یک شهر

داستان یک شهر

محصولایران
فیلم «داستان یک شهر» داستان گروه جوان و جسور برنامه سازی است که تولید برنامه «در شهر» (از برنامه های اجتماعی شبکه تهران) را در دست گرفتند و در هر برنامه با پرداختن به موضوعی، گزارش تهیه می کنند، که این گزارش آن ها را با داستانی پیوند می دهد.
  • فصل اول
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر