پوستر فیلم  او خوب سنگ می زند

او خوب سنگ می زند

محصولایران
فیلم «او خوب سنگ می زند» داستان نوجوانی است به نام «بردو» که پدر خود را از دست داده و به همراه برادر و مادر خود زندگی می کند. بردو بخاطر این که بتواند زندگی خود را سرو سامان دهد، راهی سفری می شود تا بتواند طلب پدر خود را پس بگیرد.
بازیگران فیلم او خوب سنگ می زند
سید هادی محقق
ابراهیم اصغری
حسن ایوبی