پوستر فیلم  مرضیه

مرضیه

محصولایران
فیلم «مرضیه» روایتگر زنی است که مقاومت بالا باید علیه بدی ها بجنگد. شوهرش در بوسنی شهید شده است و او تنها با دو فرزند خردسال و مادر داغ دار خود زندگی می كند. پدر شوهرش از آمریكا بازگشته است تا آن ها را با خود به آمریكا ببرد.