پوستر فیلم  لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

محصولآمریکا
انیمیشن «لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک» داستان سه لگو جنگ ستارگان: دین، پو و بی بی 8 است. آن ها باید با ترس های خود روبرو شوند، از ظهور شر و پلیدی ها جلوگیری کنند و از بدی ها فرار و دوری کنند تا به دوستان خود برسند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ken Cunningham
David Shayne
Michael Kramer
Damon Fulford